DINGtiid advisearret Provinsje Fryslân en Ryksoerheid oer de Fryske taal. De Wet gebrûk Fryske taal is dêrby it útgongspunt.