Minister Bruins Slot nimt jierferslach 2022 yn ûntfangst

23/03/2023

Minister Hanke Bruins Slot fan Ynlânske Saken hat woansdei it jierferslach fan DINGtiid yn ûntfangst naam. Foarsitter Jan Koster oerlange har it ferslach by in bestjoerlik oerlis yn Den Haach. Der waard ûnder oare praat oer de nije Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer 2024-2028.  

It jierferslach is beskikber yn it Frysk en it Nederlânsk.

Lês hjir de brief fan 6 july 2023 fan minister Bruins Slot oan de Twadde Keamer oer ús Jierferslach 2022 (en fuortgong BFTK).