Oer DINGtiid

Wa binne DINGtiid?

Jan Koster, foarsitter

Jan Koster, foarsitter

Wie earder direkteur fan: Arbeidsfoarsjenning; Ekonomyske Saken gemeente Maastricht; Omrop Fryslân (oant 2018)

Hedzer Klarenbeek

Hedzer Klarenbeek

Wurke by jeugd- en sedeplysje fan Fryslân en âld-wurdfierder fan it kolleezje fan B&W fan gemeente Ljouwert

Annalies Outhuijse

Annalies Outhuijse

Bestjoersrjochtlik advokaat by Stibbe yn Amsterdam

Alex Riemersma

Alex Riemersma

Wie earder lektor Frysk en Meartaligens oan NHL Stenden hegeskoalle

Jitske de Hoop

Jitske de Hoop

Beliedsadviseur Fryske taal en kultuer by Omrop Fryslân, en selsstannige op it mêd fan de Fryske taal

Stêf

Stêf

It bestjoer fan DINGtiid wurdt stipe troch Anne Popkema (bestjoersadviseur), Tjallien Kalsbeek (sekretariaat) en Froukje Sijtsma (kommunikaasje)

Wat docht DINGtiid?

DINGtiid stiet foar de folgjende ambysjes:

 • it berikken fan in sterke en lykweardige rol foar it Frysk yn syn meartalige kontekst
 • it berikken fan mear helderheid oer de koers fan it Frysk en elkoars rol deryn
 • it berikken fan mear gearwurking
 • it berikken fan in profesjoneel proses rûnom it Frysk
 • it berikken fan de brede mienskip
 • it sykjen nei kânsen dy’t de wet ús biedt

DINGtiid:

 • stiet iepen foar elts dy’t wat fynt fan it Frysk
 • sjocht
 • stelt fragen
 • harket
 • bringt byinoar en ferbynt
 • advisearret
 • dielt kennis
 • trunet oan
 • kreëarret mooglikheden
 • bringt fierder

Wy sjogge it DING as in wichtich middel om dy rol út te oefenjen. It DING dêr’t we minsken yn byinoar bringe om ûnderwerpen mei-inoar te besprekken, te ferdjipjen, kennis te dielen. Dat kin yn in setting mei profesjonals oer in bepaald tema, yn de mienskip om de keukenstafel, wat mar it bêste past by it ûnderwerp. Wy fiede ús mei wat we hearre yn dy DINGen, hifkje, freegje en brûke dat om as DINGtiid ek wer fierder te kommen of advizen formulearje te kinnen.

 


(Bestjoer en stêf fan DINGtiid. Foto: Tryntsje Nauta)

Wat is DINGtiid?

De namme DINGtiid
In ‘ding’ wie yn de tiid fan de âlde Germanen in gearkomste dêr’t de frije mannen yn byinoar roppen waarden om in kwestje of skeel te besprekken. Sa’n kwestje waard fan alle kanten besjoen en besprutsen. Uteinlik joech de Asega, in wetskenner, syn advys. It Orgaan fan de Fryske taal set it ‘ding’ yn in nij perspektyf. As in ûnderwerp aktueel is, tige de muoite wurdich is of koartsein: om’t it der de tiid foar is, ropt it Orgaan minsken byinoar yn in DING. Dan kin it gean om saakkundigen, ynwenners of krekt ek bûtensteanders. It doel fan in DING is om in ûnderwerp fan ferskate ynfalshoeken út te besprekken, kennis te dielen, te hearren wat goed en net goed giet, foar- en neidielen te besjen. En om mei al dy ynformaasje in stap fierder te kommen. Yn de foarm fan in advys, fan gearwurkingsôfspraken, fan in idee foar in projekt, fan it fergrutsjen fan bewustwêzen, neam mar op. Dêrom: DINGtiid, Orgaan foar de Fryske taal.

DINGtiid en de Taalwet

De Wet gebrûk Fryske taal, dy’t op 1 jannewaris 2014 fan krêft wurden is, regelet it brûken fan it Frysk yn it bestjoerlik en rjochtsferkear. Haadstik 4 fan de Taalwet bepaalt dat der in orgaan foar de Fryske taal is, dat as taak hat om de likense posysje fan de Fryske en Nederlânske taal yn Fryslân te befoarderjen. Dat orgaan hjit DINGtiid.

Taakopfetting en wurkwize
DINGtiid ferfollet syn wetlike taak troch te rapportearjen oer de behoeften en winsken oangeande de Fryske taal en kultuer yn relaasje ta de Wet gebrûk Fryske taal en ek ta it Europeesk Hânfêst foar regionale talen of talen fan minderheden en it Ramtferdrach foar de beskerming fan nasjonale minderheden. Dêrby rapportearret DINGtiid oan oerheden, bestjoersorganen en rjochterlike ynstânsjes, foar safier’t dy yn de provinsje Fryslân fêstige binne of oars de provinsje Fryslân as wurkgebiet hawwe.

Fierder advisearret DINGtiid oan de minister fan Ynlânske Saken (BZK) en oan Deputearre Steaten fan de Provinsje Fryslân oer it tastânkommen en de útfiering fan de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer (BFTK) en de útfieringskonvenanten, en biedt se stipe by it opstellen fan regels en beliedsplannen, lykas bedoeld yn art. 5 en 6 fan de Wet gebrûk Fryske taal.