Over DINGtiid

Wie zijn DINGtiid?

Jan Koster, voorzitter

Jan Koster, voorzitter

Was eerder directeur van: Arbeidsvoorziening; Economische Zaken gemeente Maastricht; Omrop Fryslân (tot 2018)

Hedzer Klarenbeek

Hedzer Klarenbeek

Werkte bij de jeugd- en zedenpolitie van Fryslân en oud-woordvoerder van het college van B&W van de gemeente Leeuwarden

Annalies Outhuijse

Annalies Outhuijse

Bestuursrechtelijk advocaat bij Stibbe in Amsterdam

Alex Riemersma

Alex Riemersma

Was eerder lector Fries en Meertaligheid aan NHL Stenden hogeschool

Jitske de Hoop

Jitske de Hoop

Beleidsadviseur Friese taal en cultuur bij Omrop Fryslân, en zelfstandige op het gebied van de Friese taal

Staf

Staf

Het bestuur van DINGtiid wordt ondersteund door Anne Popkema (bestuursadviseur), Tjallien Kalsbeek (secretariaat) en Froukje Sijtsma (communicatie)

Wat doet DINGtiid?

DINGtiid staat voor de volgende ambities:

 • het bereiken van een sterke en gelijkwaardige rol voor het Fries in zijn meertalige context
 • het bereiken van meer helderheid over de koers van het Fries en elkaars rol daarin
 • het bereiken van meer samenwerking
 • het bereiken van een professioneel proces rondom het Fries
 • het bereiken van de brede gemeenschap
 • het zoeken naar kansen die de wet ons biedt

DINGtiid:

 • staat open voor een ieder die wat vindt van het Fries
 • kijkt
 • stelt vragen
 • luistert
 • brengt bijeen en verbindt
 • adviseert
 • deelt kennis
 • spoort aan
 • creëert mogelijkheden
 • brengt verder

Wij zien het DING als een belangrijk middel om die rol uit te oefenen. Het DING waar we mensen bijeen brengen om onderwerpen met elkaar te bespreken, te verdiepen, kennis te delen. Dat kan in een setting met professionals over een bepaald thema, met de gemeenschap om de keukentafel, wat maar het beste past bij het onderwerp. Wij voeden ons met wat we horen in die DINGen, toetsen, vragen en gebruiken dat om als DINGtiid ook weer verder te komen of adviezen te kunnen formuleren.


(Bestjoer en stêf fan DINGtiid. Foto: Tryntsje Nauta)

Wat is DINGtiid?

DINGtiid is de naam van het Orgaan voor de Friese taal.

Wettelijke opdracht
De wet Gebruik Friese taal is op 1 januari 2014 van kracht geworden. Die wet regelt het gebruiken van het Fries in het bestuurlijk en rechtsverkeer. In die wet staat dat er een Orgaan voor de Friese taal is, dat als taak heeft om de gelijke positie van de Friese en Nederlandse taal in Fryslân te bevorderen. DINGtiid doet dat door te adviseren en te signaleren, maar ziet zijn taak ook breder.

De naam DINGtiid

Een ‘ding’ was in de tijd van de oude Germanen een vergadering waar de vrije mannen bij elkaar werden geroepen om een kwestie of geschil te bespreken. Zo’n kwestie werd van alle kanten bekeken en besproken. Uiteindelijk gaf de Asega, een wetskenner, zijn advies. Het Orgaan van de Friese taal zet het ‘ding’ in een nieuw perspectief. Als een onderwerp actueel is, zeer de moeite waard is, kortom: omdat de tijd er rijp voor is, roept het Orgaan mensen bij elkaar in een DING. Dat kunnen deskundigen zijn, inwoners of juist ook buitenstaanders. Doel van een DING is om een onderwerp vanuit verschillende invalshoeken te bespreken, kennis te delen, te horen wat goed en niet goed gaat, voor- en nadelen af te wegen, en om met al die informatie een stap verder te komen. In de vorm van een advies, van samenwerkingsafspraken, van een idee voor een project, van de groei van bewustzijn, noem maar op. Vandaar: DINGtiid, Orgaan voor de Friese taal.

DINGtiid en de Taalwet

De Wet gebruik Friese taal, die op 1 januari 2014 van kracht is geworden, regelt het gebruik van het Fries in het bestuurlijk en rechtsverkeer. Hoofdstuk 4 bepaalt dat er een orgaan voor de Friese taal is, dat als taak heeft om de gelijke positie van de Friese en Nederlandse taal in Fryslân te bevorderen; dat orgaan heet DINGtiid.

Taakopvatting en werkwijze
DINGtiid vervult zijn wettelijke taak door te rapporteren over de behoeften en de wensen ten aanzien van de Friese taal en cultuur in relatie tot de Wet gebruik Friese taal alsmede tot het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden en het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden. Daarbij rapporteert DINGtiid aan overheden, bestuursorganen en rechterlijke instanties, voor zover die in de provincie Fryslân gevestigd zijn dan wel de provincie Fryslân als werkgebied hebben. Verder adviseert DINGtiid aan de minister van Binnenlandse Zaken (BZK) en aan Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân over de totstandkoming en de uitvoering van de Bestuursafspraak Friese taal en Cultuur (BFTK) en de uitvoeringsconvenanten, en biedt ze ondersteuning bij het opstellen van regels en beleidsplannen als bedoeld in art. 5 en 6 van de Wet gebruik Friese taal.