Over DINGtiid

Wie zijn DINGtiid?

Jan Koster, voorzitter

Jan Koster, voorzitter

Was eerder directeur van: Arbeidsvoorziening; Economische Zaken gemeente Maastricht; Omrop Fryslân (tot 2018)

Hedzer Klarenbeek

Hedzer Klarenbeek

Werkte bij de jeugd- en zedenpolitie van Fryslân en oud-woordvoerder van het college van B&W van de gemeente Leeuwarden

Annalies Outhuijse

Annalies Outhuijse

Bestuursrechtelijk advocaat bij Stibbe in Amsterdam

Alex Riemersma

Alex Riemersma

Was eerder lector Fries en Meertaligheid aan NHL Stenden hogeschool

Jitske de Hoop

Jitske de Hoop

Beleidsadviseur Friese taal en cultuur bij Omrop Fryslân, en zelfstandige op het gebied van de Friese taal

Staf

Staf

Het bestuur van DINGtiid wordt ondersteund door Anne Popkema (bestuursadviseur), Tjallien Kalsbeek (secretariaat) en Froukje Sijtsma (communicatie)

Wat doet DINGtiid?

Wettelijk kader
De Wet gebruik Friese taal, die op 1 januari 2014 van kracht is geworden, regelt het gebruik van het Fries in het bestuurlijk en rechtsverkeer. Hoofdstuk 4 bepaalt dat er een Orgaan voor de Friese taal is, dat als taak heeft om de gelijke positie van de Friese en Nederlandse taal in Fryslân te bevorderen; dat orgaan heet DINGtiid.

Taakopvatting en werkwijze
DINGtiid vervult zijn wettelijke taak door te rapporteren over de behoeften en de wensen ten aanzien van de Friese taal en cultuur in relatie tot de Wet gebruik Friese taal alsmede tot het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden en het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden. Daarbij rapporteert DINGtiid aan overheden, bestuursorganen en rechterlijke instanties, voor zover die in de provincie Fryslân gevestigd zijn dan wel de provincie Fryslân als werkgebied hebben. Verder adviseert DINGtiid aan de minister van Binnenlandse Zaken (hierna: BZK) en aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân over de totstandkoming en de uitvoering van de Bestuursafspraak Friese taal en Cultuur (hierna: BFTK) en de uitvoeringsconvenanten, en biedt ze ondersteuning bij het opstellen van regels en beleidsplannen als bedoeld in art. 5 en 6 van de Wet gebruik Friese taal.

Naast deze wettelijke taken bevordert DINGtiid ook de maatschappelijke discussie over het Fries. DINGtiid kent verschillende manieren om de taken uit te voeren en de ambities te realiseren. Zo publiceert DINGtiid onderzoeken, adviezen, rapportages, en schrijft brieven aan bewindslieden en partijen uit het veld. Daarnaast voert DINGtiid gesprekken met partners en belanghebbenden op het gebied van de Friese taal. Zo nu en dan worden die gesprekken in een breder verband georganiseerd en worden het rondetafelgesprekken, die zelfs het karakter van minisymposia kunnen krijgen: de zogenoemde ‘DINGpetearen’. Tijdens een DINGpetear brengt DINGtiid kennis en experts op het gebied van een bepaald onderwerp bij elkaar en biedt de deelnemers achtergrond en inhoud om het onderwerp optimaal te kunnen doorgronden; zo gezien zijn DINGpetearen een vorm van ‘veldconsultatie’ of ‘burgerconsultatie’.

In 2022 heeft DINGtiid de jaarlijkse DINGtiid-lezing geïntroduceerd. Door een specifiek thema, gerelateerd aan het Fries en de BFTK, wil DINGtiid mensen in verschillende werkvelden met elkaar in contact brengen. Bovendien voorziet DINGtiid zo de Friese gemeenschap van kennis en perspectief, maar voedt ook zichzelf met praktijkinformatie en nieuwe of veranderende inzichten.

De naam DINGtiid
Een ‘ding’ was in de tijd van de oude Germanen een vergadering waar vrije Friezen bij elkaar werden geroepen om kwesties of geschillen te bespreken. Zo’n kwestie werd van alle kanten belicht. Uiteindelijk gaf de ‘asega’, een wetskenner, zijn advies. DINGtiid, het Orgaan voor de Friese taal, zet het ‘ding’ in een nieuw perspectief. Als een onderwerp actueel is, kan DINGtiid deskundigen of juist liefhebbers bijeenroepen in een ‘DINGpetear’ (minisymposium) en dat thema vanuit verschillende invalshoeken bespreken; met het doel om tot een goed advies te komen dat ook draagvlak heeft.


(Bestuur en staf van DINGtiid. Foto: Tryntsje Nauta)

Jongerenpanel Asega’s

DINGtiid heeft in mei 2023 een jongerenpanel van twaalf ‘Asega’s’ benoemd, bestaande uit jonge Friezen die input geven voor het advieswerk van DINGtiid. Voor de periode 2023-2025 zijn dit de volgende Asega’s: Arjen Bloem, Ate Bouma, Willem Duijff, Jorris Kingma, Jelmer Quartel, Kyra Rottiné, Welmoed Sjoerdstra, Sibrecht Veenstra, Syrou van der Velde, Fardau Visser, Iris Witzenburg en Pieter Zijlstra.