Contact

ynfo@dingtiid.frl -Tjallien Kalsbeek, secretariaat

anne@dingtiid.frl – Anne Tjerk Popkema, bestuursadviseur

froukje@dingtiid.frl – Froukje Sijtsma, communicatie

 

 @dingtiid

www.facebook.com/dingtiid

 06 52 479 339

Postadres
BHP Flex / Blokhúspoarte
Blokhúsplein 40
8911 LJ Ljouwert