Contact

Postadres
DINGtiid orgaan foar de Fryske taal
Westersingel 4 (kamer 0.03)
8913 CK Ljouwert

 

ynfo@dingtiid.frl -Tjallien Kalsbeek, secretariaat

anne@dingtiid.frl – Anne Tjerk Popkema, bestuursadviseur

froukje@dingtiid.frl – Froukje Sijtsma, communicatie

 

 @dingtiid

06 53 13 7982