Contact

Postadres
DINGtiid orgaan foar de Fryske taal
Westersingel 4 (kamer 0.03)
8913 CK Ljouwert


(Anne Popkema, Tjallien Kalsbeek en Froukje Sijtsma)

It bestjoer fan DINGtiid wurdt stipe troch:

Tjallien Kalsbeek, secretariaat – ynfo@dingtiid.frl
Anne Tjerk Popkema, bestuursadviseur – anne@dingtiid.frl
Froukje Sijtsma, communicatie – froukje@dingtiid.frl

 @dingtiid

06 53 13 7982