Kontakt

Postadres
DINGtiid orgaan foar de Fryske taal
Westersingel 4 (keamer 0.03)
8913 CK Ljouwert

 

ynfo@dingtiid.frl  -Tjallien Kalsbeek, sekretariaat

anne@dingtiid.frl  -Anne Tjerk Popkema, bestjoersadviseur

froukje@dingtiid.frl -Froukje Sijtsma, kommunikaasje

 

 @dingtiid

06 53 13 7982