Kontakt

Postadres
DINGtiid orgaan foar de Fryske taal
Westersingel 4 (keamer 0.03)
8913 CK Ljouwert


(Anne Popkema, Tjallien Kalsbeek en Froukje Sijtsma)

It bestjoer fan DINGtiid wurdt stipe troch:

Tjallien Kalsbeek, sekretariaat – ynfo@dingtiid.frl
Anne Tjerk Popkema, bestjoersadviseur – anne@dingtiid.frl
Froukje Sijtsma, kommunikaasje – froukje@dingtiid.frl

 @dingtiid

06 53 13 7982