Kontakt

ynfo@dingtiid.frl  -Tjallien Kalsbeek, sekretariaat

anne@dingtiid.frl  -Anne Tjerk Popkema, bestjoersadviseur

froukje@dingtiid.frl -Froukje Sijtsma, kommunikaasje

 

 @dingtiid

 www.facebook.com/dingtiid

 06 52 479 339