Update wurkprogramma 2020-2021 (PDF)

" />

Update wurkprogramma 2020-2021

31/08/2020

De Wet gebrûk Fryske taal is op 1 jannewaris 2014 fan krêft wurden. Dizze wet regelet it gebrûk fan it Frysk yn it bestjoerlik en rjochtsferkear. Yn de Wet gebrûk Fryske taal stiet dat der in Orgaan foar de Fryske taal is, dat as taak hat om de likense posysje fan de Fryske en Nederlânske taal yn Fryslân te befoarderjen; dat orgaan hjit DINGtiid.

Bepaald is dat DINGtiid om ’e twa jier in wurkprogramma foarleit oan de Minister, en yn oanrin nei it lêste jier fan sa’n twajierrige perioade in update jout.

Update wurkprogramma 2020-2021 (PDF)