Minister Slob legt onderwijsadviezen DINGtiid naast zich neer

09/11/2017

Na de reactie van gedeputeerde Sietske Poepjes op ons onderwijsadviesrapport ‘Meertaligheid als kwaliteit en doel’ volgt nu ook een brief van minister Arie Slob van Onderwijs. De visie van het ministerie is dat de rijksoverheid zich inzet om de positie van de Friese taal in het onderwijs te bevorderen, maar zij ziet het niet als haar taak om de concrete invulling daarvan van bovenaf op te leggen. Volgens de minister ligt daar juist een taak voor de provincie en het onderwijs om daar zelf vorm aan te geven. Minister Slob gaat nader in op een aantal adviezen dat DINGtiid begin dit jaar gaf.

“DINGtiid doet de volgende voorstellen voor de versterking van Fries in het onderwijs via aanpassing van wet- en regelgeving”, schrijft Slob.

  1. Advies: Scholen voor basisonderwijs in Fryslân moeten worden verplicht om enkel leraren met een bevoegdheid Fries aan te stellen.

   “Het is niet aan de rijksoverheid om te interfereren in de autonomie van een school en deze op dit thema van bovenaf verplichtingen op te leggen. Het is aan leraren en scholen zelf om te bepalen op welke wijze zij invulling geven aan het onderwijs in de Friese taal. Scholen maken zelf de afweging of zij (uitsluitend) leerkrachten met een bevoegdheid Fries aan wil stellen. Bovendien vind ik het gelet op het lerarentekort niet verstandig om scholen aanvullende eisen op te leggen voor het aannemen van leraren.”
  2. Advies: In alle voorexamenklassen in Fryslân moeten wekelijks tenminste twee lesuren onderwijs in de Friese taal wordt gegeven.“Het advies van DINGtiid om de Wet op het voortgezet onderwijs te wijzigen om op die manier twee lesuren Fries te verplichten, is lastig verenigbaar met de intentie van deze wet. Voor geen enkel vak wordt namelijk het aantal wekelijkse onderwijsuren voorgeschreven. Het totale minimum klokuren is wel wettelijk vastgelegd. Scholen zijn hierbinnen zelf verantwoordelijk voor het bepalen van het aantal lesuren per vak per week. Ook gaan zij over de afweging of ze Fries al dan niet als keuze-examenvak aanbieden.”
  3. Advies: Voor alle leraren in Fryslân moet de bevoegdheid Fries in de bekwaamheidseisen worden opgenomen.

   “Ten slotte stelt DINGtiid voor om het Fries in de bekwaamheidseisen voor leraren in Fryslân op te nemen. De bekwaamheidseisen beschrijven op hoofdlijnen wat leraren moeten kennen en kunnen en worden door de beroepsorganisatie van leraren – in overleg met ouders en vertegenwoordigers van scholen – opgesteld. Met ingang van 1 augustus 2017 zijn de nieuwe bekwaamheidseisen van kracht geworden. Aangezien het niet aan de rijksoverheid is om invulling te geven aan de bekwaamheidseisen, raad ik DINGtiid aan dit advies aan de beroepsorganisatie van leraren te richten.”

 

Lees hier de volledige reactie OCW op advies ‘Meertaligheid als kwaliteit en doel (9 november 2017)

 

Meer weten over dit onderwerp?

Onderwijsadviesrapport DINGtiid ‘Meertaligheid als kwaliteit en doel’ (februari 2017) 

Reactie provincie op onderwijsadviesrapport (3 oktober 2017)