reaksje fan deputearre Sietske Poepjes op ús ûnderwiisadvysrapport ‘Meartaligens as kwaliteit en doel’ folget no ek in brief fan ûnderwiisminister Arie Slob. De fisy fan it ministearje is dat de ryksoerheid har ynset om de posysje fan de Fryske taal yn it ûnderwiis te befoarderjen, mar sy sjocht it net as har taak om de konkrete ynfolling dêrfan fan boppen ôf op te lizzen. Neffens de minister leit dêr just in taak foar de provinsje en it ûnderwiis om dêr sels stal oan te jaan. Minister Slob giet neier yn op in oantal advizen dat DINGtiid begjin dit jier joech.

“DINGtiid doet de volgende voorstellen voor de versterking van Fries in het onderwijs via aanpassing van wet- en regelgeving”, skriuwt Slob.

  1. Advies: Scholen voor basisonderwijs in Fryslân moeten worden verplicht om enkel leraren met een bevoegdheid Fries aan te stellen.

   “Het is niet aan de rijksoverheid om te interfereren in de autonomie van een school en deze op dit thema van bovenaf verplichtingen op te leggen. Het is aan leraren en scholen zelf om te bepalen op welke wijze zij invulling geven aan het onderwijs in de Friese taal. Scholen maken zelf de afweging of zij (uitsluitend) leerkrachten met een bevoegdheid Fries aan wil stellen. Bovendien vind ik het gelet op het lerarentekort niet verstandig om scholen aanvullende eisen op te leggen voor het aannemen van leraren.”
  2. Advies: In alle voorexamenklassen in Fryslân moeten wekelijks tenminste twee lesuren onderwijs in de Friese taal wordt gegeven.“Het advies van DINGtiid om de Wet op het voortgezet onderwijs te wijzigen om op die manier twee lesuren Fries te verplichten, is lastig verenigbaar met de intentie van deze wet. Voor geen enkel vak wordt namelijk het aantal wekelijkse onderwijsuren voorgeschreven. Het totale minimum klokuren is wel wettelijk vastgelegd. Scholen zijn hierbinnen zelf verantwoordelijk voor het bepalen van het aantal lesuren per vak per week. Ook gaan zij over de afweging of ze Fries al dan niet als keuze-examenvak aanbieden.”
  3. Advies: Voor alle leraren in Fryslân moet de bevoegdheid Fries in de bekwaamheidseisen worden opgenomen.

   “Ten slotte stelt DINGtiid voor om het Fries in de bekwaamheidseisen voor leraren in Fryslân op te nemen. De bekwaamheidseisen beschrijven op hoofdlijnen wat leraren moeten kennen en kunnen en worden door de beroepsorganisatie van leraren – in overleg met ouders en vertegenwoordigers van scholen – opgesteld. Met ingang van 1 augustus 2017 zijn de nieuwe bekwaamheidseisen van kracht geworden. Aangezien het niet aan de rijksoverheid is om invulling te geven aan de bekwaamheidseisen, raad ik DINGtiid aan dit advies aan de beroepsorganisatie van leraren te richten.”

 

Lês hjir de folsleine reaksje OCW op advys ‘Meertaligheid als kwaliteit en doel (9 novimber 2017)

 

Mear witte oer dit ûnderwerp?

Underwiisadvysrapport DINGtiid ‘Meartaligens as kwaliteit en doel’ (febrewaris 2017)

Reaksje provinsje op ûnderwiisadvysrapport (3 oktober 2017)

 

 

" />

Minister Slob leit ûnderwiisadvizen DINGtiid neist him del

09/11/2017

Nei de reaksje fan deputearre Sietske Poepjes op ús ûnderwiisadvysrapport ‘Meartaligens as kwaliteit en doel’ folget no ek in brief fan ûnderwiisminister Arie Slob. De fisy fan it ministearje is dat de ryksoerheid har ynset om de posysje fan de Fryske taal yn it ûnderwiis te befoarderjen, mar sy sjocht it net as har taak om de konkrete ynfolling dêrfan fan boppen ôf op te lizzen. Neffens de minister leit dêr just in taak foar de provinsje en it ûnderwiis om dêr sels stal oan te jaan. Minister Slob giet neier yn op in oantal advizen dat DINGtiid begjin dit jier joech.

“DINGtiid doet de volgende voorstellen voor de versterking van Fries in het onderwijs via aanpassing van wet- en regelgeving”, skriuwt Slob.

  1. Advies: Scholen voor basisonderwijs in Fryslân moeten worden verplicht om enkel leraren met een bevoegdheid Fries aan te stellen.

   “Het is niet aan de rijksoverheid om te interfereren in de autonomie van een school en deze op dit thema van bovenaf verplichtingen op te leggen. Het is aan leraren en scholen zelf om te bepalen op welke wijze zij invulling geven aan het onderwijs in de Friese taal. Scholen maken zelf de afweging of zij (uitsluitend) leerkrachten met een bevoegdheid Fries aan wil stellen. Bovendien vind ik het gelet op het lerarentekort niet verstandig om scholen aanvullende eisen op te leggen voor het aannemen van leraren.”
  2. Advies: In alle voorexamenklassen in Fryslân moeten wekelijks tenminste twee lesuren onderwijs in de Friese taal wordt gegeven.“Het advies van DINGtiid om de Wet op het voortgezet onderwijs te wijzigen om op die manier twee lesuren Fries te verplichten, is lastig verenigbaar met de intentie van deze wet. Voor geen enkel vak wordt namelijk het aantal wekelijkse onderwijsuren voorgeschreven. Het totale minimum klokuren is wel wettelijk vastgelegd. Scholen zijn hierbinnen zelf verantwoordelijk voor het bepalen van het aantal lesuren per vak per week. Ook gaan zij over de afweging of ze Fries al dan niet als keuze-examenvak aanbieden.”
  3. Advies: Voor alle leraren in Fryslân moet de bevoegdheid Fries in de bekwaamheidseisen worden opgenomen.

   “Ten slotte stelt DINGtiid voor om het Fries in de bekwaamheidseisen voor leraren in Fryslân op te nemen. De bekwaamheidseisen beschrijven op hoofdlijnen wat leraren moeten kennen en kunnen en worden door de beroepsorganisatie van leraren – in overleg met ouders en vertegenwoordigers van scholen – opgesteld. Met ingang van 1 augustus 2017 zijn de nieuwe bekwaamheidseisen van kracht geworden. Aangezien het niet aan de rijksoverheid is om invulling te geven aan de bekwaamheidseisen, raad ik DINGtiid aan dit advies aan de beroepsorganisatie van leraren te richten.”

 

Lês hjir de folsleine reaksje OCW op advys ‘Meertaligheid als kwaliteit en doel (9 novimber 2017)

 

Mear witte oer dit ûnderwerp?

Underwiisadvysrapport DINGtiid ‘Meartaligens as kwaliteit en doel’ (febrewaris 2017)

Reaksje provinsje op ûnderwiisadvysrapport (3 oktober 2017)