ús brief (30 novimber 2017) oangeande ‘Beäntwurdzjen VSO tuskenevaluaasje Fryske taal en kultuer’. Yn dat brief uteret DINGtiid har soargen oer it ûntbrekken fan stjoer op it dossier Frysk. Minister Ollongren skriuwt fierder ek oer hoe’t se har eigen ferantwurdlikheid oangeande it Frysk sjocht:

“Ik ga ervan uit dat de betrokken decentrale overheden onder regie van de Taalschipper volgende stappen zetten in de uitvoering van de Wet gebruik Friese taal. Ik nodig DINGtiid uit om de betrokken bestuursorganen te ondersteunen bij het opstellen van regels en beleidsplannen als bedoeld in de artikelen 5 en 6 van de Wet gebruik Friese taal. Ik denk daarbij aan praktische en gerichte adviezen aan gemeenten die soms met beperkte capaciteit hun wettelijke taak moeten uitvoeren.

De invulling van de rol van Taalschipper volg ik met belangstelling. Deze is ook onderwerp van mijn overleg met de provincie Fryslân. Ik ben voornemens om in 2019 een evaluatie te laten uitvoeren. Aan DINGtiid vraag ik om te zijner tijd mee te denken over eventuele verbeterpunten voor de Taalschipper en voor de samenwerking met en de ondersteuning van de decentrale bestuursorganen. Met de aanwijzing van Taalschipper, het overleg met de provincie en de uitvoering van mijn coördinerende taken geef ik invulling aan mijn verantwoordelijkheid voor de bescherming van de positie van het Fries.”

Lês hjir it folsleine brief fan minister Kajsa Ollongren.

Lês hjir de taheakke Memo ‘Frysk yn rjochtbank Noard-Nederlân’.

 

 

 

" />

Minister Ollongren fielt har ferantwurdlik foar it Frysk

22/01/2018

Minister Kajsa Ollongren fan Ynlânske Saken is fan betinken dat DINGtiid desintrale oerheden stypje kin mei it opstellen fan Frysk taalbelied. Dat skriuwt de minister (22 jannewaris 2018) as antwurd op ús brief (30 novimber 2017) oangeande ‘Beäntwurdzjen VSO tuskenevaluaasje Fryske taal en kultuer’. Yn dat brief uteret DINGtiid har soargen oer it ûntbrekken fan stjoer op it dossier Frysk. Minister Ollongren skriuwt fierder ek oer hoe’t se har eigen ferantwurdlikheid oangeande it Frysk sjocht:

“Ik ga ervan uit dat de betrokken decentrale overheden onder regie van de Taalschipper volgende stappen zetten in de uitvoering van de Wet gebruik Friese taal. Ik nodig DINGtiid uit om de betrokken bestuursorganen te ondersteunen bij het opstellen van regels en beleidsplannen als bedoeld in de artikelen 5 en 6 van de Wet gebruik Friese taal. Ik denk daarbij aan praktische en gerichte adviezen aan gemeenten die soms met beperkte capaciteit hun wettelijke taak moeten uitvoeren.

De invulling van de rol van Taalschipper volg ik met belangstelling. Deze is ook onderwerp van mijn overleg met de provincie Fryslân. Ik ben voornemens om in 2019 een evaluatie te laten uitvoeren. Aan DINGtiid vraag ik om te zijner tijd mee te denken over eventuele verbeterpunten voor de Taalschipper en voor de samenwerking met en de ondersteuning van de decentrale bestuursorganen. Met de aanwijzing van Taalschipper, het overleg met de provincie en de uitvoering van mijn coördinerende taken geef ik invulling aan mijn verantwoordelijkheid voor de bescherming van de positie van het Fries.”

Lês hjir it folsleine brief fan minister Kajsa Ollongren.

Lês hjir de taheakke Memo ‘Frysk yn rjochtbank Noard-Nederlân’.