Sfearympresje en lêzings fan earste DINGtiid-lêzing 2022

09/11/2022

Op sneon 5 novimber 2022 hat DINGtiid yn Ljouwert syn earste DINGtiid-lêzing organisearre mei bestjoerskundige Heinrich Winter (RUG) as sprekker en ûnderwiisekspert Albert Walsweer (NHL Stenden) as ko-referint. Sy reagearren op de fraachstelling: ’30 jier Europeesk Hânfêst: driuwsân of dûnsflier?’

(Heinrich Winter, foto: Simon van der Woude)

Op dy dei wie it presys 30 jier lyn dat Nederlân it Europeesk Hânfêst foar regionale talen of talen fan minderheden ûndertekene hat. It Europeesk Hânfêst is it fûnemint ûnder it gebrûk fan it Frysk yn bygelyks ûnderwiis, rjochtbank en de iepenbiere romte. Mar is dat fûnemint driuwsân of in dûnsflier?

Bestjoerskundige Heinrich Winter oer takomstbestindigens Europeesk Hânfêst
Prof. dr. Heinrich Winter (Fakulteit Rjochtsgeleardheid, Ryksuniversiteit Grins) analysearre de takomstbestindigens en de stevichheid fan it Europeesk Hânfêst. Hat dat nei 30 jier noch genôch besteansrjocht as ynstrumint ta beskerming en befoardering fan de Fryske taal?

Lês hjir de lêzing fan Heinrich Winter


(Heinrich Winter; foto: Simon van der Woude)

(Albert Walsweer oan it wurd; foto: Simon van der Woude)

Underwiisekspert Albert Walsweer oer de ûnderwiispraktyk
Undersiker dr. Albert Walsweer (Lektoraat Meartaligens & Skriftlike Taalbehearsking, NHL Stenden) reagearre op de lêzing fan Heinrich Winter. Hy gie neier yn op de wurking fan it Europeesk Hânfêst yn de ûnderwiispraktyk.

Lês hjir de lêzing fan Albert Walsweer


(VVD-Twadde Keamerlid Harry Bevers (links) en DINGtiid-foarsitter Jan Koster; foto: Simon van der Woude)

Nei de lêzings fan Winter en Walsweer krigen minsken yn it publyk romte om fragen te stellen of te reagearjen. VVD-Twadde Keamerlid Harry Bevers wenne de DINGtiid-lêzing by en fertelde dat it Frysk faak as net fanselssprekkend ûnderfûn wurdt yn Den Haach.  “Als Friese Kamerleden moeten we constant alert zijn. Het Fries wordt al gauw gezien als een folkloristische hobby van boven Zwolle. De opmerkingen van Winter heb ik goed in mijn oren geknoopt. We moeten heel zuinig zijn op het Fries. In Den Haag wordt niet altijd goed beseft hoe belangrijk het is voor de mensen hier.”

 

Nijsmedia oer DINGtiid-lêzing