Sfearympresje DINGtiid-lêzing ’25 jier Europeesk Hânfêst’ yn Den Haach

18/04/2023

It Europeesk Hânfêst foar regionale talen of talen fan minderheden is 25 jier yn wurking. Op ús DINGtiid-lêzing 2022 waard dúdlik dat dat seker reden is ta in feestje, mar ‘it takes two to tango’. En dus gie de syktocht op 13 april 2023 fierder yn Den Haach mei sprekkers Tiny Kox (parlemintsfoarsitter fan de Ried fan Europa en lid fan de Earste Keamer foar de SP) en Heinrich Winter (bestjoerskundige oan de Ryksuniversiteit Grins).

Parlemintsfoarsitter Tiny Kox oer it Europeesk Hânfest
Yn in folle seal mei lokale en lanlike politisy, beliedsamtners, bestjoerders fan taaloganisaasjes fan it Frysk, Nedersaksysk, Limboarchsk, Papiamintsk en Afrikaansk, en ferskate jongeren fertelde Tiny Kox fanút syn ûnderfining oer 25 jier Europeesk Hânfêst.

Wat is der berikt, en hoe kinne de oanbefellings fan de Ried fan Europa noch effektiver omset wurde yn wetjouwing en belied foar it Frysk, Nedersaksysk, Limboarchsk, Jiddysk, Romani, Papiamintsk en Nederlânske gebeartetaal? Neffens Kox docht Nederlân it net perfoarst hiel min, mar binne der noch genôch ferbetterings mooglik. It feit dat der gjin sanksjes oplein wurde at de ôfspraken net neilibbe wurde, mei neffens Kox gjin reden wêze om it dêrom net te dwaan.

Lês hjir de folsleine Nederlânsktalige of  Ingelsktalige lêzing fan Tiny Kox.

Bestjoerskundige Heinrich Winter oer de tapassing fan in Lokaal Hânfêst
Heinrich Winter is heechlearaar bestjoerskunde oan de Ryksuniversiteit Grins. Op de DINGtiid-lêzing fan 2022 analysearre hy de takomstbestindigens fan it Europeesk Hânfêst, en die er it foarstel om ta in Lokaal Hânfêst te kommen. Yn Den Haach gie hy der neier op yn hoe’t oerheden lykas gemeenten yn Fryslân mei de ynwenners ta sa’n hânfêst komme kinne om de ambysjes fan de Fryske taal en kultuer fêst te lizzen. Dat tinkproses kin boppedat tsjinje as foarbyld foar oare erkende talen fan it Europeesk Hânfêst.

Lês hjir de Nederlânsktalige lêzing fan Heinrich Winter

 

Media oer DINGtiid-lêzing yn Den Haach

  • ‘Tiny Kox over het Fries in Nederland: bescherming gaat goed, bevordering kan beter’, (LC 14-04-2023)
  • ‘Neilibjen Hânfêst minderheidstalen ek nei 25 jier saak fan ‘lytse stapkes foarút’’, (Omrop 14-04-2023)
  • ‘Moet de overheid meer doen om het Fries te beschermen? LC Commentaar’, (LC 19-04-2023)

Gearfetting fan de middei troch Spoken Word-keunstner Gabriëlle Terpstra

Agoeie
Dag
Hoi
Moai datst der bist, binnenkomst
Op e pen fan dingtiid stjit 2030 dat klinkt foar my as Science Fiction
Wylst 2008 klinkt as twa jier lyn
Fijn om bij binnenkomst eigen taal te horen, bekenden te zien, glimlachjes te ontvangen, glimkjes
Dat gevoel is universeel
Twijfel om ergens bij te staan maar taal verbindt
Gevraagd & Ongevraagd advies in het centrum van de macht
Ik denk continu aan het Hûnekop liedje het is een lang lang eind van Den Haag

Delegaties, ondersteuners en ministeries
Papiamento, Nedersaksisch en Limburgs
Een niet recht te breien flater
Maar dat hoor je misschien later, bijna accentloos
Relaties kun je opbouwen met taal, bevorderen, relatietaal
Secretaris generaal
Mensenrechten, minderheidstalen, nog geen doorslaand succes
Als dichter voelt hier zitten in het begin een beetje als in een filmhuis zitten bij een film waar ik de strekking van denk te begrijpen maar wat ook net te vaag is maar waarvan de mensen in de zaal achteraf zeggen dat ze het een prachtige film vonden

Hoe oordelen wij over het handvest; 25 jarig bestaan
Vieren, maar hoe gaat het nou echt?
Onvoldoende en slordig
Ik wol dat als ik ris oppakt wurd, it wol yn it Frysk ken. Ik ferlies my hjirnei yn gedachte oer hoe’t dat der dan presys ûtsjocht., myn arrestaasje, by de rjochtbank en hoe’t ik dan yn de finzenis Fryske literatuer lêze ken, dat liket my wol wat. At ik mysels oansprek net sa ferlern te gean yn gedachten, hear ik dat it Frysk de beste posysje hat, dus dat belooft wat goeds foar myn arrestaasje.
Ik wol dat ek foar oare talen. It sangerige, it nijsgjirriche fan ferskatene talen sjen en hearen hat iets machtigs. Dyn eigen taal sjen en hearren fielt waarm, wy dogge it al best goed. We doen het al best goed

Veenkolonie, minder kloven. We moeten dichten, ik moet dichten
Als inwoners kunnen we meer het gesprek voeren, lokaar
Mienskip, samen delen, bouwen
Su soene we in Liwwadden mear Liwwadders syn kenne, Liwwadderse skriefles ofsu, met posters. Lykt my wel wat
Ik wol ek mear Bilds hearre, ik doen altyd of ik t spreek, want ik hef t een paar keer hoort, maar ik hef gjin idee, ik doen mar wat, maar dêr begint it faak met

Maargoed, de kloof. Taal dicht die ook op lokaal niveau
Zelf ben ik als dichter vrij socialist, Domela is ûs verlosser maar als ik Fries praat met anders denkenden fyl ik my ferbûn
Als we samen zien en ervaren voelen we ons verbonden.
En we bouwen altijd van binnenuit
Meer transparantie geven, samen doen, sichtberens, tegearre, together
Wensen van de mensen
Mienskip is inderdaad het mooiste woord van de Friese taal

En dizze minimienskip fan hjoed fielt as in opbouwende
De film wordt gaandeweg minder vaag, zelfs de dichter vond hem mooi
En giet ynspirearre werom nei Fryslân 

Fotocredits: Bart Maat (13 april 2023)