Lees hier onze brief aan het ministerie van BZK (Fries- en Nederlandstalig)

 

Lees hier het volledige (definitieve) onderzoeksrapport in het Nederlands (2021)
Lees hier het volledige (definitieve) onderzoeksrapport in het Fries (2021)
Lees hier het Friestalige onderzoeksrapport (2018, met samenvattingen in het Nederlands en Engels)

" />

Reactie conceptrapportage Europees Handvest aan (demissionair) minister BZK

07/04/2021

Op verzoek van het Rijk, en in goed overleg met ambtenaren van het Rijk en de Provincie Fryslân, heeft DINGtiid de conceptrapportage van het Rijk ten aanzien van de implementatie van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden (hierna Handvest) over de periode juli 2019 – maart 2021, als aangeleverd begin maart 2021 (met aanvullingen op 31 maart), bestudeerd. DINGtiid is daarbij verzocht om te beoordelen of er informatie ontbreekt, of de rapportage feitelijke onjuistheden bevat en of er relevante aanvullingen vanuit DINGtiid-activiteiten te melden zijn.

In zijn algemeenheid geldt dat DINGtiid de rapportage waardeert in zijn volledigheid en zijn hoge mate van feitelijke correctheid. Er is zeer goed werk geleverd in de ambtelijke voorbereiding van dit stuk.

Gepaard met deze waardering doet DINGtiid enkele suggesties. Voor de effectiviteit van de rapportage, die bedoeld is om de Raad van Europa zo goed mogelijk te informeren over de voortgang van de implementatie van het Handvest, verdient het ons inziens aanbeveling om:

  • overal waar mogelijk in de voetnoten te verwijzen naar officiële stukken;
  • daarbij berichten in de media niet als zodanig te beschouwen;
  • overal waar mogelijk in detail weer te geven welke partijen bij projecten en initiatieven zijn betrokken;
  • daarbij altijd inzichtelijk te maken wat de precieze rol is van de rijks- en/of provinciale overheid;
  • overal waar relevant goed en consistent duidelijk te maken welke ontwikkelingen en/of afspraken voor het primair onderwijs (PO) gelden en welke voor het voortgezet onderwijs (VO), aangezien dit gemakkelijk tot verkeerde interpretaties leidt;
  • de taalbeheersingscijfers uitgebreider weer te geven en diepgaander te duiden, bijvoorbeeld door de meerjarige trend van de afgelopen 15 jaar inzichtelijk te maken; hierbij kan en wil de Fryske Akademy, als hét onderzoeksinstituut van de Friese taal, ongetwijfeld goede diensten bewijzen.

Benieuwd naar ons volledige reactie aan demissionair minister Ollongren?
Lees hier onze brief aan het ministerie van BZK (Fries- en Nederlandstalig)

 

Lees hier het volledige (definitieve) onderzoeksrapport in het Nederlands (2021)
Lees hier het volledige (definitieve) onderzoeksrapport in het Fries (2021)
Lees hier het Friestalige onderzoeksrapport (2018, met samenvattingen in het Nederlands en Engels)