Persbericht Onderwijsadviesrapport DINGtiid

" />

Presentatie Onderwijsrapport

30/01/2017

Taaladviesorgaan DINGtiid heeft zich het afgelopen jaar verdiept in de stand van zaken van het Fries in het onderwijs op de verschillende leerniveaus, zowel als vak als instructietaal. Wij hebben professionals uit het onderwijsveld gevraagd hoe het er in de praktijk voor staat. Verder is gevraagd waar behoefte aan is en hoe dat te realiseren is. DINGtiid heeft op basis van die inbreng het adviesrapport ‘Meartaligens as kwaliteit en doel. In advys oer Frysk yn it ûnderwiis’ opgesteld. Een helder advies, met aanbevelingen voor het Fries in het onderwijs op zowel de korte als de lange termijn, dat aansluit bij zowel provinciale, landelijke als internationale ontwikkelingen.

DINGtiid presenteert dit adviesrapport op vrijdag 3 februari 2017 om 11.00 uur aan gedeputeerde Sietske Poepjes op het CSG Liudger in Burgum.

Lees het complete persbericht in onderstaande bijlage:

Persbericht Onderwijsadviesrapport DINGtiid