Jaarverslag 2021: Bestuursafspraak Fries en Europees Handvest onder de loep

05/04/2022

DINGtiid, het advies voor de Friese taal, kijkt terug op een actief 2021, ook al zorgde de coronapandemie ervoor dat plannen net altijd werden uitgevoerd net als gepland. DINGtiid is met belanghebbenden van het Fries in gesprek gegaan om zo advies uit te brengen of input te geven.

In hoofdlijnen gaf DINGtiid advies en input betreffende:

  • de onderwijsinspectie Fries in primair en voortgezet onderwijs
  • de tussenevaluatie van de Taalskipper
  • de tussenrapportage van de Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur
  • de tussenrapportage van het Europees Handvest

Werkprogramma 2022-2023

In 2021 stelde DINGtiid in overleg met Rijk en provincie Fryslân het Werkprogramma 2022-2023 samen. Bepaald is dat DINGtiid om de twee jaar een werkprogramma voorlegt aan de minister, en in aanloop naar het laatste jaar van zo’n tweejarige periode een update geeft. DINGtiid richt zich in het nieuwe Werkprogramma op de BFTK 2024-2028, de universitaire frisistiek, het Fries in de voorschoolse fase, de media en de Fries taal, en Fries in het rechtsverkeer. Voor sommige dossiers uit het nieuwe Werkprogramma zette DINGtiid in 2021 reeds de eerste stappen.

Lees hier ons jaarverslag:

Jaarverslag 2021 Nederlands

Jierferslach 2021 Frysk