Frisist Alex Riemersma benoemd als nieuwe bestuurder DINGtiid

07/02/2022

DINGtiid orgaan voor de Friese taal is erg verheugd dat Alex Riemersma (Harlingen, 1953 ) vanaf 1 januari 2022 is aangesteld als nieuw bestuurslid. Riemersma neemt het stokje over van Freddy Weima, die van 2014 tot en met 2021 als onderwijsexpert aan DINGtiid was verbonden.

Alex Riemersma heeft zich zijn heel werkbare leven ingezet voor de Friese taal en meertaligheid. Van 2010 tot 2019 was hij lector Fries en Meertaligheid aan NHL Stenden hogeschool in Leeuwarden. Sinds twee jaar is hij met pensioen. “DINGtiid mag van mij verwachten dat ik relevante kennis en ervaring betreffende het Fries bijdraag. Ik ben erg gericht op de doorgaande leerlijn van het Fries in het onderwijs: van peuters naar de basisschool en van de basisschool n aar het voortgezet onderwijs. Dat was in mijn tijd (en is dat nu nog altijd) een thema aan het lectoraat Fries en Meertaligheid.” Riemersma leverde een belangrijke bijdrage aan het onderwijsadviesrapport ‘Meertaligheid als kwaliteit en doel’ dat DINGtiid in 2017 publiceerde.

Regionale en minderheidstalen

Naast het opleiden van leraren Fries, is Riemersma actief geweest als secretaris voor het Berie foar it Frysk en als secretaris van het Konsultatyf Orgaan voor het Europees Handvest. “De internationale kennis en oriëntatie op het gebied van de regionale en minderheidstalen heb ik opgedaan en gebruikt in de jaren van het Europese Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD) en het Mercator Kenniscentrum bij de Fryske Akademy.”

 

Fries in de kerk

Vervelen doet Riemersma zich niet sinds zijn pensioen. Sinds 2018 is hij voorzitter van de Stichting Nijkleaster in Jorwert. “Hieruit ondersteun ik sinds 2020 de Wurkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân (Werkgroep Kerkdiensten Fryslân), die in coronatijd op zondagochtend op Omrop Fryslân een kerkdienst organiseert. De protestantse pioniersplek Nijkleaster bestaat sinds 2009 en heeft een oecumenische opzet die nadrukkelijk het Fries gebruikt in de spirituele ontwikkeling. Hiermee is Nijkleaster als beweging geworteld in de Friese taalgemeenschap en maakt dat een letterlijk aansprekend icoon uit in het cultuurlandschap. Het is voor mij een vreugde om een stimulerende rol te hebben in dit experiment, dat uniek is in Nederland, misschien wel in Europa.”