december vorig jaar nog Kamervragen. Voorganger Plasterk beantwoordde die augustus dit jaar. DINGtiid mist echter een aantal zaken in de beantwoording van die Kamervragen.

Samenvattend:

Lees hier de volledige brief aan minister Ollongren (30 november 2017).

" />

Brief aan minister Ollongren: “Het Fries niet als museumstuk”

01/12/2017

“Succesvol taalbeleid heeft meer nodig dan wettelijke borging en beleid om het Fries te stimuleren. Daar zijn DINGtiid orgaan foar de Fryske taal en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties het roerend over eens.” Zo opent DINGtiid-voorzitter Klaas Sietse Spoelstra zijn brief aan Kajsa Ollongren, de nieuwe minister van BZK.

Doel van deze brief aan Ollongren is om haar op de hoogte te stellen van het dossier Fries en dan met name over het ontbreken van sturing daarop. DINGtiid hoopt volgend jaar  met minister Ollongren om tafel te kunnen om uitgebreid te praten over het dossier Fries en over de verantwoordelijkheid daarvan bij zowel rijksoverheid als provincie.

Volgend jaar moeten ook de nieuwe bestuursafspraken Friese Taal & Cultuur (BFTC) vanaf 2019 worden opgesteld en ondertekend. Over het functioneren van de huidige BFTC 2013-2018 stelde de Tweede Kamer december vorig jaar nog Kamervragen. Voorganger Plasterk beantwoordde die augustus dit jaar. DINGtiid mist echter een aantal zaken in de beantwoording van die Kamervragen.

Samenvattend:

  • DINGtiid verwacht een actievere instelling van het Rijk wat betreft de zorgplicht van het Fries.
  • Provincie zal de rol van Taalschipper eerst nader moeten uitwerken, alvorens DINGtiid het Rijk daarover kan adviseren.
  • DINGtiid laat door Mercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning onderzoeken of Nederland zich houdt aan het Handvest van Minderheidstalen door te analyseren wat er met de adviezen en rapporten van de Raad van Europa wordt gedaan.
  • DINGtiid wil graag onderbouwde onderzoeken en cijfers inzien aangaande het gebruik van de Friese taal in het rechtsverkeer, en wil verder graag weten op welke wijze het belang van de Friese taal in de rechtbank wordt geconcretiseerd.
  • Een open blik naar de toekomst van het Fries is noodzakelijk. Met nadruk distantieert DINGtiid zich van een folkloristische rechtvaardiging van het Fries.

Lees hier de volledige brief aan minister Ollongren (30 november 2017).