Adviesbrief over situatie Fryske Akademy

07/11/2019

Gedeputeerde Staten hebben dinsdag 5 november jl. gesproken over de zorgelijke situatie bij de Fryske Akademy. Donderdag 7 november maakt gedeputeerde Avine Fokkens bekend welke maatregelen de provincie zal nemen betreffende de Fryske Akademy. DINGtiid ging in oktober met Fokkens in gesprek en schreef haar onderstaande brief: (Lees hier de brief in PDF)

“Leeuwarden, 25 oktober 2019

Geachte gedeputeerde Fokkens,

Naar aanleiding van ons overleg van dinsdag 15 oktober jl. vat ik voor u samen wat volgens DINGtiid noodzakelijke stappen zijn om de situatie rondom de Fryske Akademy duurzaam te verbeteren. A priori is DINGtiid van mening dat de Fryske Akademy een hoeksteen van de Friese taal en cultuur is en dat daarom, in redelijkheid, iedere inspanning moet worden geleverd om de Fryske Akademy weer gezond en toekomstbestendig te maken. DINGtiid heeft er – zeker na ons constructieve gesprek – alle vertrouwen in dat u dit volledig met ons eens bent.

Om te beginnen wijzen wij erop dat er sprake is van de allerhoogste urgentie om actie te ondernemen op dit dossier. Wat dat betreft is er reeds de acute financiële zorg: er dient met spoed – we onderstrepen van harte de aanbeveling van zowel het Gateway Reviewteam als de Taskforce – een kapitaalinjectie te komen om de liquiditeit op de korte termijn te garanderen. Bovendien dient er financiële ruimte te komen om een reorganisatie mogelijk te maken. Beide maatregelen zijn absoluut nodig om de Fryske Akademy op kortere termijn overeind te houden. En van beide kunnen we ons goed voorstellen dat de Provincie de partij is die hierin haar verantwoordelijkheid neemt.

Foto: Fryske Akademy – Michel Montsma

Verder is DINGtiid van mening dat de KNAW-liëring als voorgesteld door de Taskforce – nadat ook de Gateway Health Check kritisch was over de huidige relatie tot de KNAW – uitstekend zal functioneren voor beide partijen. De toetsing en daarmee de borging van gedegen wetenschappelijk onderzoek blijft gehandhaafd, evenals de toegang tot landelijke en internationale subsidienetwerken. Tegelijk zal een dergelijke nieuwe liëringsovereenkomst voor de KNAW de aansturende rol – die ze de iure wel, maar de facto nooit had of wilde hebben – wegnemen en zal dit geen punt van discussie meer vormen. Zo’n nieuwe relatie tot de KNAW zal de governance rondom de Fryske Akademy ten goede komen.

Daarnaast is er behoefte aan een integrale visie op het Friese kennisnetwerk. Net als de overige Friese kennisinstellingen moet ook de Fryske Akademy voor zichzelf vaststellen welke positie en ambitie ze hierin wil innemen; bij dezen doet DINGtiid graag nog de suggestie dat in het geval van de Fryske Akademy een advies- of klankbordgroep voor wetenschapsbeleid vruchtbaar zou kunnen zijn.

Bij de ontwikkeling van zo’n integrale visie op het kennisnetwerk dient goed te worden gelet op synergie en overeenstemming met de partnerorganisaties in dat netwerk, zowel inhoudelijk als financieel-praktisch. Van de provincie mag worden verwacht dat ze het kennisnetwerk stimuleert om aan zo’n visie te werken, en dat ze zelf een breedgedragen maatschappelijke agenda heeft waarbij een gedeelde kennisagenda kan aanhaken. DINGtiid zou dit proces eventueel met een DINGpetear kunnen ondersteunen.

Ten slotte is het van belang dat het profiel van de nieuwe directeur/bestuurder van de Fryske Akademy de juiste competenties bevat. Deze persoon moet niet alleen een acute reorganisatie kunnen leiden, maar daarmee en daarna ook de Fryske Akademy opnieuw vorm kunnen geven. Hij of zij moet dus een goede bestuurder, maar ook een visionair zijn, met voldoende wetenschappelijke en bestuurlijke ervaring om de Fryske Akademy in zowel de Friese samenleving als de internationale wetenschapswereld te positioneren en deze positie vervolgens te consolideren.

Wij zijn te allen tijde bereid om opnieuw met u van gedachten te wisselen over het bovenstaande, en wensen u alle wijsheid toe in uw uitdaging om ons mooie Fryske Akademy te bewaren en te versterken.

 

Met vriendelijke groet,
Jan Koster, voorzitter DINGtiid”