Aanbevelingen

DINGtiid doet de volgende aanbevelingen aan Provincie Fryslân en Rijk:

Lees hier de volledige (Fries- en Nederlandstalige) adviesbrief ‘Universitaire frisistiek’

Volgens verwachting zal het definitieve adviesdossier in de loop van 2023 worden afgerond.

" />

Adviesbrief aan Provincie en Rijk over borging universitaire frisistiek

10/01/2023

Provincie Fryslân deed in juni 2021 een adviesverzoek aan DINGtiid betreffende de borging van de universitaire frisistiek. Eind december 2022 is dit advies uitgebracht. Dit moet echter als een tussenstation worden beschouwd, vanwege de dynamiek waarin de frisistiek in de loop van 2022 belandde en die culmineerde in de motie van De Hoop & Van der Molen (november 2022).

Aanbevelingen

DINGtiid doet de volgende aanbevelingen aan Provincie Fryslân en Rijk:

  • Spreek af dat in de BFTK (2024-2028) een universitaire BA/MA Friese taal- en letterkunde, in lijn met het Europees Handvest, wettelijk wordt geborgd in de looptijd van deze BFTK.
  • Zorg dat halverwege de looptijd van de BFTK (2024-2028), maar uiterlijk vóór de tussenevaluatie: 1) duidelijk is welke (combinatie van) wettelijke instrumenten hiervoor worden ingezet; 2) hieronder breed politiek, maatschappelijk en academisch draagvlak ligt; 3) duidelijk is hoe universitair onderzoek en onderwijs inhoudelijk kunnen worden ingevuld; en 4) duidelijk is wat de financiële implicaties zijn en wat het onderliggende financiële instrumentarium wordt. Zo kan de tweede helft van de looptijd worden gebruikt voor het wetgevingsproces en het regelen van de nodige middelen, die beide dan uiterlijk in 2028 zouden moeten zijn vastgesteld.
  • Gebruik zowel de KNAW als de hoogleraren/vakgroepen Fries bij de vraag hoe de universitaire frisistiek in Nederland inhoudelijk – zowel als het gaat om het curriculum als om de profielen van de leerstoelen – het beste vormgegeven kan worden, en vooral ook hoe frisistiek en neerlandistiek elkaar kunnen versterken.
  • Bevorder dat er meerdere leerstoelen Fries aan Nederlandse universiteiten zijn.
  • Stimuleer en faciliteer universiteiten om eventuele financiële of praktische hindernissen voor potentiële studenten om Fries te studeren, weg te nemen.

Lees hier de volledige (Fries- en Nederlandstalige) adviesbrief ‘Universitaire frisistiek’

Volgens verwachting zal het definitieve adviesdossier in de loop van 2023 worden afgerond.