Lees hier de ‘Tussenrapportage BFTK 2019-2023’ van DINGtiid aan Rijk en provincie Fryslân (Nederlandse versie volgt na de Friese)

Lees hier de ‘Tussenrapportage BFTK 2019-2023’ en ‘Evaluatie Taalskipper’ van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten

Lees hier de ‘Stand van Zaken Friese Taal’ van minister BZK aan de Tweede Kamerleden

 

" />

Advies tussenrapportage BFTK 2019-2023

21/06/2022

Halverwege de looptijd van de BFTK 2019-2023, in 2021, stelden Rijk en provincie een tussenrapportage op van de uitvoering van de BFTK. Rijk en provincie Fryslân vroegen DINGtiid om input voor die tussenrapportage en voor de evaluatie van de Taalskipper; zo’n adviesrol is conform de wettelijke taak van DINGtiid, zoals die is vastgelegd in artikel 19 lid 2b van de Wet gebruik Friese taal (2014). Op 30 juni 2021 bracht DINGtiid schriftelijk advies uit.

Oorspronkelijk was het doel om op een DINGpetear een groot aantal ‘gebruikers’ van de BFTK (bestuurders, professionals, ambtenaren) bijeen te brengen en daar, plenair en in deelsessies, te praten over de verschillende domeinen die de BFTK kent. Vanwege corona moest hiervan worden afgeweken, en werd gewerkt met een reeks van zeventien ‘mini-DINGpetearen’: per domein, of soms per paragraaf, een rondetafelgesprek (meestal online) met een relatief beperkt aantal ervaringsdeskundigen op dat specifieke gebied.

Rondetafelgesprekken

DINGtiid wilde met zulke rondetafelgesprekken inventariseren welke lacunes de lopende BFTK kent en welke ambities de komende BFTK zou kunnen nastreven. Dat is gedaan tegen de achtergrond van de doelstelling die de lopende BFTK in artikel 7 beschrijft: “[De doelstelling bij de bevordering van het Fries is] het blijven scheppen van de juiste randvoorwaarden en het creëren van de ideale omstandigheden waardoor het gebruik van de Friese taal in het onderwijs, de rechtspraak, de media, cultuur etc. niet langer alleen maar een recht, maar natuurlijk en vanzelfsprekend zal zijn.”

Vanuit hun ervaringen met de huidige BFTK konden de gesprekspartners aangeven waarin de lopende bestuursafspraak hun behoeften niet helemaal dekt. De vervolgstap was dan om te bekijken welke ambities de komende BFTK (2024-2028) volgens hen zou moeten nastreven.

Evaluatie Taalskipper

De provincie Fryslân liet in 2021 een onderzoek uitvoeren door onderzoeksbureau DeFacto voor de tussenevaluatie van de Taalskipper. DINGtiid werd uitgenodigd voor een gesprek om input te geven voor die evaluatie. Dat vond in de zomer van 2021 plaats. Gedeputeerde Staten deed in april 2022 hiervan verslag aan de statenleden.

Lees hier de ‘Tussenrapportage BFTK 2019-2023’ van DINGtiid aan Rijk en provincie Fryslân (Nederlandse versie volgt na de Friese)

Lees hier de ‘Tussenrapportage BFTK 2019-2023’ en ‘Evaluatie Taalskipper’ van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten

Lees hier de ‘Stand van Zaken Friese Taal’ van minister BZK aan de Tweede Kamerleden