Input voor profiel nieuwe hoogleraar Fries (RUG)

21/01/2022

De faculteit Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen is momenteel bezig om een profiel op te stellen voor een nieuwe  hoogleraar Fries, aangezien professor Goffe Jensma eind 2022 met pensioen gaat. DINGtiid publiceerde in 2020 een adviesrapport over de kennisinfrastructuur van het Fries. Dit resulteerde in een verdiepend adviestraject over de universitaire frisistiek.  DINGtiid geeft in een brief input voor het profiel van de nieuwe hoogleraar Fries.

In 2019 heeft DINGtiid een adviestraject opgestart over de vraag hoe de kennisinfrastructuur van het Fries er idealiter uit zou kunnen zien. Dit heeft in 2020 geleid tot het tweetalige adviesrapport Op zoek naar nieuwe dynamiek. Adviesnotitie betreffende de kennisinfrastructuur van het Fries, dat aan het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân is overhandigd. Ongetwijfeld mede naar aanleiding van dit adviesrapport heeft de provincie Fryslân in 2020 een samenwerkingstraject binnen de kennissector van de Friese taal geïnitieerd. Als de ‘Universiteit van het Noorden’ en als hofleverancier van frisisten – die in alle domeinen van het Fries hun werk vinden en daarmee het intellectuele fundament onder het Fries in belangrijke mate vormen – maakt de RUG hier uiteraard deel van uit.

Zichtbare en sterke universitaire frisistiek

Een centrale aanbeveling van DINGtiid luidde dan ook om een zichtbare en sterke universitaire frisistiek te borgen, als cruciaal onderdeel voor de levensvatbaarheid van het Fries. Aandacht hiervoor is nodig, want helaas is de universitaire frisistiek wegens allerlei redenen al decennialang een zorgelijk onderdeel van de kennissector van het Fries. Het lijdt geen twijfel dat deze instabiliteit de bevordering van samenwerking en regeneratie ondermijnt. Hiervan is het Fries uiteindelijk het kind van de rekening. Daarom heeft DINGtiid in de zomer van 2021 in overleg met Rijk en provincie Fryslân besloten om een verdiepend adviestraject op het gebied van de universitaire frisistiek aan te gaan. De adviesvraag hierbij is om na te gaan op welke manier de universitaire studie van Friese taal en cultuur in Nederland in de toekomst optimaal kan worden vormgegeven om dieptekennis van het Fries te borgen. DINGtiid zal zich in de loop van 2022 met dit adviestraject bezighouden; vermoedelijk zullen al voor de zomer van 2022 de belangrijkste aanbevelingen duidelijk zijn. Omdat de hoogleraar ten aanzien van het Fries zo’n grote maatschappelijke doorwerking heeft, neemt DINGtiid graag de gelegenheid te baat om mee te geven wat in onze optiek belangrijke aspecten zijn van het profiel van de nieuwe hoogleraar.

Profiel hoogleraar Fries

Wat DINGtiid betreft is de nieuwe hoogleraar Friese taal en cultuur een persoon:

  • die vanuit bewezen deskundigheid op het gebied van de Friese taal en cultuur een leidende en een verbindende rol kan spelen binnen het kennisveld van de Friese taal en cultuur;
  • die regeneratie, kennisoverdracht en kennisvergroting betreffende de Friese taal en cultuur tot zijn/haar hoofdtaken rekent;
  • die zich binnen de internationale academische wereld inzet om de universitaire frisistiek blijvend een zichtbare en eigen plek te geven;
  • en die de aansluiting met andere maatschappelijke partners zoekt om het gebruik en de beheersing van het Fries binnen de Friese gemeenschap op zijn breedst te stimuleren.

Friese taal en cultuur is wat dat betreft meer dan een academische discipline: zoals zojuist aangegeven is er een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid annex met de positie, die een hoogleraar Fries wat ons betreft ook ten diepste zou moeten voelen en actief zou moeten uitdragen.

Lees hier de volledige (tweetalige) brief aan het faculteitsbestuur Letteren van Rijksuniversiteit Groningen