Asega’s fan ús jongereinpanel harsels foar. Spesjaal foar de gelegenheid hienen se in Asega-kwis taret mei nijsgjirrige fragen oer it Frysk en Fryslân. En Arjan Hut, Dichter fan Fryslân, skreau spesjaal foar DINGtiid it gedicht Memmetaal.

Foto’s: Simon van der Woude

Minister Hugo de Jonge fan BZK koe spitigernôch net op ús buorrel komme, mar skreau wol in lokwinsk op X en LinkedIn:

Lokwinske @dingtiid mei jimme 10-jierrich jubileum! Al tsien jier sette jimme jim yn om de gelikense posysje fan de Fryske en Nederlânske taal yn Fryslân te befoarderjen. Grutsk op it Frysk en tankber foar de gearwurking en it ferfoljen fan dy wichtige taak. pic.twitter.com/bkmtyKNFQ9

— Hugo de Jonge (@hugodejonge) January 31, 2024

" />

Sfearympresje: buorrel 10 jier DINGtiid

01/02/2024

Yn 2024 is it presys 10 jier lyn dat de Wet gebrûk Fryske taal yn wurking treden is. En dat betsjut dat ek DINGtiid syn earste desennium fiert: reden foar in lyts feestje! 

Op 31 jannewaris 2024 seach foarsitter Jan Koster mei de oanwêzigen werom op tsien jier DINGtiid. Wat is der yn dy perioade allegear berikt? En ek wichtich: wat stiet ús de kommende tiid te wachtsjen yn in tiid dat it Frysk yn de lanlike polityk hieltyd mear op de radar stiet?

Op de buorrel stelden ek de Asega’s fan ús jongereinpanel harsels foar. Spesjaal foar de gelegenheid hienen se in Asega-kwis taret mei nijsgjirrige fragen oer it Frysk en Fryslân. En Arjan Hut, Dichter fan Fryslân, skreau spesjaal foar DINGtiid it gedicht Memmetaal.

Foto’s: Simon van der Woude

Minister Hugo de Jonge fan BZK koe spitigernôch net op ús buorrel komme, mar skreau wol in lokwinsk op X en LinkedIn: