DINGtiid heeft op 14 december 2015 een klemmende kwestie, die direct raakt aan de Wet gebruik Friese taal, onder de aandacht gebracht van minister Van der Steur.
It giet om it oanbringen fan in Fryske strafsaak troch it Iepenbier Ministearje bûten it rjochtsgebiet fan Noard-Nederlân, wêrby’t de fertochte mei klam oanjûn hat yn de rjochtseal gebrûk meitsje te wollen fan de Fryske taal.

Download brief fan DINGtiid oan minister Van der Steur

 

In reactie op onze brief heeft minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie op 7 maart 2016  geantwoord dat hij het belang van een goede uitvoering van de Wet gebruik Friese taal volledig onderschrijft en daar actief aandacht voor vraagt.

Download brief van minister Van der Steur

DINGTiid heeft in reactie op de brief van minister Van der Steur er vervolgens op aangedrongen om het gebruik van de Friese taal in de rechtspraak in een (inter)

Download brief

" />

Friese strafzaak

21/12/2015

DINGtiid heeft op 14 december 2015 een klemmende kwestie, die direct raakt aan de Wet gebruik Friese taal, onder de aandacht gebracht van minister Van der Steur.
It giet om it oanbringen fan in Fryske strafsaak troch it Iepenbier Ministearje bûten it rjochtsgebiet fan Noard-Nederlân, wêrby’t de fertochte mei klam oanjûn hat yn de rjochtseal gebrûk meitsje te wollen fan de Fryske taal.

Download brief fan DINGtiid oan minister Van der Steur

 

In reactie op onze brief heeft minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie op 7 maart 2016  geantwoord dat hij het belang van een goede uitvoering van de Wet gebruik Friese taal volledig onderschrijft en daar actief aandacht voor vraagt.

Download brief van minister Van der Steur

DINGTiid heeft in reactie op de brief van minister Van der Steur er vervolgens op aangedrongen om het gebruik van de Friese taal in de rechtspraak in een (inter)

Download brief