Hoe is it steld mei de útfiering en ymplemintaasje fan de Wet gebrûk Fryske taal? En hoe is it steld mei it Frysk by gemeenten hast trije jier nei’t de Wet gebrûk Fryske taal fan krêft wurden is? Taalorgaan DINGtiid is by gemeenten neigien hoefolle budzjet/fte oft sy foar it Frysk hawwe. Aktueel, want Provinsjale Steaten beprate woansdei 7 septimber it Deltaplan Fries (2017-2019) én de beliedsbrief ‘Mei Hert, Holle en Hannen’ (2017-2020).

Download brief (Frysk)

" />

Budzjet/fte foar it Frysk by gemeenten

21/09/2016

Hoe is it steld mei de útfiering en ymplemintaasje fan de Wet gebrûk Fryske taal? En hoe is it steld mei it Frysk by gemeenten hast trije jier nei’t de Wet gebrûk Fryske taal fan krêft wurden is? Taalorgaan DINGtiid is by gemeenten neigien hoefolle budzjet/fte oft sy foar it Frysk hawwe. Aktueel, want Provinsjale Steaten beprate woansdei 7 septimber it Deltaplan Fries (2017-2019) én de beliedsbrief ‘Mei Hert, Holle en Hannen’ (2017-2020).

Download brief (Frysk)