Koartlyn hat in Fryske belestingplichtige telefoanysk kontakt opnommen mei de Belestingtsjinst mei in fraach oer de ynkomstebelesting. Yn dat petear die bliken dat de meiwurkster ek Frysktalich wie. Op de fraach oft it petear dan ek yn it Frysk fuortset wurde koe, antwurde de meiwurkster dat dat net mocht. De beller mocht ek gjin Frysk prate.

Download brief

" />

Gebruiken van het Fries in contact met de Belastingdienst

11/05/2016

Koartlyn hat in Fryske belestingplichtige telefoanysk kontakt opnommen mei de Belestingtsjinst mei in fraach oer de ynkomstebelesting. Yn dat petear die bliken dat de meiwurkster ek Frysktalich wie. Op de fraach oft it petear dan ek yn it Frysk fuortset wurde koe, antwurde de meiwurkster dat dat net mocht. De beller mocht ek gjin Frysk prate.

Download brief