It skûtsje fan de Fryske taal hat ferlet fan in skipper
Taalorgaan biedt advys oan minister Plasterk oan

De bloei fan de Fryske taal kin de kommende desennia trochsette. Mar dat giet net samar, konstatearret DINGtiid, it wetlike advysorgaan foar de Fryske taal.

Parseberjocht (Frysk)
Advys (Frysk)

 

" />

Advys “feroaring en ferbettering”

21/09/2015

It skûtsje fan de Fryske taal hat ferlet fan in skipper
Taalorgaan biedt advys oan minister Plasterk oan

De bloei fan de Fryske taal kin de kommende desennia trochsette. Mar dat giet net samar, konstatearret DINGtiid, it wetlike advysorgaan foar de Fryske taal.

Parseberjocht (Frysk)
Advys (Frysk)