Download brief oan steatssikretaris Sander Dekker fan OCW (pdf)

" />

Takomst regionale omroppen yn relaasje ta de Wet gebrûk Fryske Taal

01/09/2015

De posysje fan de Fryske taal stiet faak troch de feroarings yn it medialânskip by de regionale Omrop Fryslân, mar ek by de publike omrop. Yn ûndersteande brief wurdt ûnder oare de klam lein op it ferankerjen fan it Frysk yn de nije Mediawet.

Download brief oan steatssikretaris Sander Dekker fan OCW (pdf)