Download brief (Frysk)

" />

Stúdzjebesite Wales

29/06/2016

It bestjoer fan DINGtiid hat fan 17 oant 19 jannewaris 2016 nei Wales west foar in stúdzjebesite. It doel fan de stúdzjebesite wie om yn in oare regio mei in minderheidstaal ynspiraasje op te dwaan. Hjirby wiene fragen oan de oarder sa as: binne der ideeën en oplossings dy’t ek yn Fryslân tapasber binne, hoe wurdt der earne oars stjoering oan in taalwet jûn en wat binne de mooglikheden foar in taalskipper?

Download brief (Frysk)