Jongereinpanel Asega’s

DINGtiid hat yn maaie 2023 in jongereinpanel fan tolve ‘Asega’s’ beneamd, besteande út jonge Friezen dy’t ynbring jouwe foar it advyswurk fan DINGtiid. Foar de perioade 2023-2025 binne dat de folgjende Asega’s: Arjen Bloem, Ate Bouma, Willem Duijff, Jorris Kingma, Jelmer Quartel, Kyra Rottiné, Welmoed Sjoerdstra, Sibrecht Veenstra, Syrou van der Velde, Fardau Visser, Iris Witzenburg en Pieter Zijlstra.