Wat is DINGtiid?

De namme DINGtiid
In ‘ding’ wie yn de tiid fan de âlde Germanen in gearkomste dêr’t de frije mannen yn byinoar roppen waarden om in kwestje of skeel te besprekken. Sa’n kwestje waard fan alle kanten besjoen en besprutsen. Uteinlik joech de Asega, in wetskenner, syn advys. It Orgaan fan de Fryske taal set it ‘ding’ yn in nij perspektyf. As in ûnderwerp aktueel is, tige de muoite wurdich is of koartsein: om’t it der de tiid foar is, ropt it Orgaan minsken byinoar yn in DING. Dan kin it gean om saakkundigen, ynwenners of krekt ek bûtensteanders. It doel fan in DING is om in ûnderwerp fan ferskate ynfalshoeken út te besprekken, kennis te dielen, te hearren wat goed en net goed giet, foar- en neidielen te besjen. En om mei al dy ynformaasje in stap fierder te kommen. Yn de foarm fan in advys, fan gearwurkingsôfspraken, fan in idee foar in projekt, fan it fergrutsjen fan bewustwêzen, neam mar op. Dêrom: DINGtiid, Orgaan foar de Fryske taal.