Werkprogramma 2024-2025

05/09/2023

De Wet gebruik Friese taal (Taalwet) is op 1 januari 2014 van kracht geworden. Deze wet regelt het gebruik van het Fries in het bestuurlijk en rechtsverkeer. In de Taalwet staat dat er een Orgaan voor de Friese taal is, dat als taak heeft om de gelijke positie van de Friese en Nederlandse taal in Fryslân te bevorderen; dat orgaan heet DINGtiid.

Bepaald is dat DINGtiid tweejaarlijks een werkprogramma voorlegt aan de Minister, en in aanloop naar het laatste jaar van zo’n tweejaarlijkse periode een update.

Lees hier het Friestalig Werkprogramma 2024-2025 (met Nederlandse vertaling)