hjir werom te finen.

Reaksje
Op 10 oktober 2022 hat DS yn in skriftlike reaksje witte litten dat de krekte ynfolling fan de besunigings noch net bepaald binne, om’t hja earst mei it Fryske fjild yn petear gean wolle. Yn novimber 2022 hat DINGtiid by de byldfoarmjende steatekommisje fan Provinsje Fryslân ynsprutsen.

" />

DINGtiid uteret soargen oer besunigings

21/07/2022

Koartlyn ha Deputearre Steaten grutskalige besunigings fan 2025 ôf oankundige. Foar Fryske taal en kultuer giet it om 1,6 miljoen it jier op strukturele middels, dy’t no 10,3 miljoen berinne.

DINGtiid tidiget derop dat Deputearre Steaten taljochtsje hoe’t hja tinke de besunigings útfiere te kinnen sûnder de takomst fan de taal skea te dwaan, en mei dy taljochting net te wachtsjen oant it steatedebat oer de begrutting foar 2023, it jier dêr’t Ryk en Provinsje in nije BFTK yn ûntwerpe sille, foar de perioade 2024-2028.

It folsleine brief is hjir werom te finen.

Reaksje
Op 10 oktober 2022 hat DS yn in skriftlike reaksje witte litten dat de krekte ynfolling fan de besunigings noch net bepaald binne, om’t hja earst mei it Fryske fjild yn petear gean wolle. Yn novimber 2022 hat DINGtiid by de byldfoarmjende steatekommisje fan Provinsje Fryslân ynsprutsen.