frege om syn ynfloed te brûken foar dit wichtige ûnderwerp yn Europa.

 

" />

Achte hear Plasterk,

30/10/2014

Op 10 septimber lêstlyn hat de foarsitter fan de Eurpeeske Kommisje syn nije ploech fan Eurokommissarisen bekend makke. Wat dêrby opfâlt is dat meartaligens by net ien Eurokommissaris dellein is, yn tsjinstelling ta de eardere perioade. As Orgaan foar de Fryske Taal sitte wy dêr oer yn en dêrom hawwe we minister Plasterk frege om syn ynfloed te brûken foar dit wichtige ûnderwerp yn Europa.