in brief oan minister Opstelten.

" />

Achte hear Opstelten,

21/11/2014

It nijs fan de presidint fan de Rjochtbank Noard-Nederlân oer de ferhuzing fan rjochters en rjochtbankpersoniel fan de lokaasje Ljouwert nei Grins hat yn Fryslân foar aardich wat konsternaasje soarge. DINGtiid hat in brief stjoerd oan de minister fan Justysje.

It rjocht, dat yn de ‘Wet gebruik Friese taal’ fêstlein is, om de Fryske taal yn it rjochtsferkear brûke te kinnen, komt mei sokke plannen nammentlik faai te stean.

Dêrom stjoerden wy in brief oan minister Opstelten.