Wa binne DINGtiid?

21/11/2014

leden dingtiid

De leden fan DINGtiid binne:

Klaas Sietse Spoelstra, foarsitter
strategysk inisjator en adviseur út syn eigen buro Nij-Sicht wei.

Tytsy Willemsma, fise-foarsitter
lobbyist foar Noard-Nederlân yn Brussel

Hanny Elzinga
Dean fan it Honours College fan de Ryksuniversiteit Grins

Bianca Pander
direkteur fan kampanjeburo BKB, inisjator en finansjeel direkteur fan Welcome to the Village festival en inisjator en projektmanager fan de Nacht van Kunst en Wetenschap yn Grins

Freddy Weima
Director-general fan Nuffic

Sy wurde stipe troch Annewiep Bloem en Silvia Hania.